Hasiči Rudná

Úvod Kontakty Galerie Město Rudná Ohlašení pálení Městská policie

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Rudná je zařazena do kategorie JPO III/1 - JSDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden výjezd družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut

- zřízená za podmínek uvedených v právním předpise § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č.133/1985 Sb. jako organizační složka obce
- zařazená v IZS (integrovaný záchranný systém), činnost řízena Krajským operačním a informačním střediskem HZS Středočeského kraje
- je schopna vyjet 24 hodin denně a je svolávána pomocí systému FIREPORT (SMS zpráva každému členovi)
- provádí záchranné a likvidační práce u různých typů událostí jako jsou požáry, dopravní nehody a technické zásahy

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rudná – SDH Rudná - pobočný spolek - zapsaným spolkem dle občanského zákoníku.

- spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události)
- vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí
- podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost
- organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví
- pořadatel kulturních akcí
© Jaroslav Veselý 2019